СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Клиника по ревматология, кардиология и хематология, с таласемичен сектор

Като структура на тази Клиника в специализираният детски таласемичен център се осъществява диагностика, лечение, наблюдение и профилактика на децата болни от таласемия. Чрез изградената към болницата комисия по Наредба № 34 на МЗ за лечение със скъпоструващи медикаменти, на малките пациенти се осигурява живот без или с минимални усложнения от провежданата субституираща терапия. Наличието на висококвалифицирани специалисти от всички области на педиатрията позволява осъществяването на необходимите консултации и изследвания за тези деца.
Клиниката е единствената база за обучение на лекари специалисти по детска ревматология, като висококвалифицираните кадри са консултанти в областта на детската ревматология за цялата страна.

Основни дейности:

  • Диагностика и лечение на деца със системни заболявания на съединителната тъкан;
  • Диагностика и лечение на деца с възпалителни ставни заболявания, както и на редки ревматични заболявания;
  • Диагностика и лечение на деца с неясни температурни състояния;
  • Диагностика и лечение на деца с артериална хипертония, възпалителни и дегенеративни заболявания на миокарда, перикарда и съдовете, ритъмни и проводни нарушения;
  • Пренатална диагностика на сърдечно- съдови заболявания за цялата страна, чрез фетална ехокардиография.

Екип:

ProfStefanov
Проф. Д-р Стефан Недев Стефанов, дм
Ръководител на структурата
Телефон: 02/ 8154 221 

Проф. Стефан Стефанов завършва Медицински университет, София през 1983 г. След своето дипломиране работи три години като педиатър в гр. Кюстендил. През 1986-89 год. е редовен аспирант, а от 1989 г. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент в детска ревматологична клиника, Катедра по педиатрия към Медицински университет, София. 

От 2011 г. е доцент, а от 2018 г. е професор по детски болести. Своите специалности Детски болести и Детска ревматология придобива през 1989 г. и 1993 г. Специализира детска ревматология във Финландия, Германия и Италия. Защитава дисертационен труд на тема “Лечение на ювенилен хроничен артрит с вътреставно приложение на депокортикостероиди” през 1988 г. Член е на Международната организация на детските ревматолози (PRINTO), Българска педиатрична асоциация, Българско научно дружество по ревматология, Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и Асоциация "Ревматично болно дете".

docTelcharova
Доц. д-р Албена Любенова
Телчарова-Михайловска, дм
Телефон: 02/ 8154 221 

Доц. Албена Телчарова завършва Медицински университет София и след своето дипломиране, по разпределение, започва работа в Окръжна болница - Разград. През 1986 г, след конкурс е назначена асистент в Детска ревмокардиологична клиника в Института по педиатрия (днес СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев"). След специализация в клиниките към Катедра Педиатрия придобива специалност по детски болести през 1989 година.  

Специализира детска ревматология със стипендия на DAAD в Германия в периода от 1990 - 91 г. и чрез Pediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO) - Instituto Gaslini, Италия през 2006 г. От 1997 г. има специалност по детска ревматология. В периода от 1997 г. до 2000 г е педиатър в Болница Boksburg-Benoni в Йоханесбуг, която е център за обучение по детски болести към университетската болница Johanesburg General Hospital. След завръщането си, последователно преминава през длъжностите старши и главен асистент към Катедра педиатрия, МУ-София с ангажирана клинична, преподавателска и научна програма. Защитава дисертационен труд на тема „Болест на Кавазаки – клинични особености, лечение и коронарен риск. От 2017 г. е доцент към Катедра Педиатрия в Медицински университет София. Има участия в многобройни конгреси и семинари по специалността; публикации в областта на детската ревматология и общата педиатрия, съавтор е в учебници по педиатрия и наръчници по детска ревматология. Член на Българско дружество по ревматология, Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България, Българска педиатрична асоциация и на Pediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO). Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ по Детски болести София. Владее английски и немски език.

DocDasheva
Доц. д-р Анна Тончева
Дашева-Димитрова, дм
Телефон: 02/ 8154 221 

През 1982 г. завършва висшето си образование в Държавна педиатрична медицинска академия, гр. Санкт Петербург, Руска Федерация. Работи последователно в: Медицинска академия – София, Национален институт по педиатрия, Клиника по детска кардиология; Медицинска академия- София, Научен институт по хирургия, Клиника по сърдечна хирургия–асистент; Национална кардиологична болница, Клиника по детска кардиология и педиатрия като асистент и главен асистент, а от 2016 г. като доцент в СБАЛДБ -“Проф.Д-р Ив.Митев“ и Медицински университет- София.  

Има две специалности: детски болести (1990 г.) и детска ревмокардиология (1993 г.), както и сертификати за професионална квалификация по неинвазивна функционална кардиологична диагностика в детската възраст. Защитава дисертационен труд в областта на отдалечените резултати след радикална хирургична корекция на деца с тетралогия на Фало” (2012г.). Специализира в Мюнхен, Германия в DEUTSCHE HERZ ZENTRUM (1985 Г.) И ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ - ACIBADEM UNIVERSITY HOSPITAL (2019 Г.). Дългогодишен консултант по детска кардиология и педиатрия за София и страната в рамките на спешната медицинска помощ. Научната работа е в областта на вродени и придобити сърдечни заболявания, проблеми на сърдечно оперираните пациенти, "сърце и коморбидности" и др., с изяви на наши и чужди форуми, публикации и учебници.

dcGaneva
Д-р Маргарита Върбанова Ганева
Телефон: 02/ 8154 221 

Д-р Маргарита Ганева завършва Медицински университет София през 2008 г. В периода от 2009 г. до 2013 г. специализира Детски болести в Университетска болница "Лозенец", а от 2016 г. до 2018 г. - Детска ревматология в СБАЛДБ-ЕАД София, като шест месеца от специализацията й протичат в Университетската Болница в Мюнстер, Германия. През 2017 г. придобива докторска степен с дисертация на тема: "Биомаркери при ювенилен идиопатичен артрит".   

От 2015 г. е асистент към Катедра по педиатрия на Медицински университет София, а от 2020 г. - главен асистент.
Член е на Българско дружество по ревматология, Българска педиатрична асоциация, Pediatric Rheumatology European Society (PReS) и Paediatric Rheumatology INternational Trials Organisation (PRINTO). Има участия в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността детска ревматология.
Интересите й в сферата на детската ревматология са в областта на артрити, биомаркери за диагностика, проследяване и прогноза на заболяванията, периодични фебрилни състояния, миозити.

drKaleva
Д-р Ваня Калева Костова
Телефон: 02/ 8154 221 

Д-р Ваня Калева придобива магистърска степен по медицина през 1984 г. в МА - гр.София. С над 35години трудов стаж е в областта на педиатрията. Има придобити специалности по детски болести – 1989 г., физикална медицина и рехабилитация - 1999 г. и детска ревматология – 2012 г. Понастоящем е лекар в Клиника по ревматология, кардиология и хематология и асистент към Катедра по физикална медицина и рехабилитация и докторант към същата. 

Преминала е индивидуално обучение по ставна ехография, по ТФЕ, по Ултразвукова диагностика - абдоминална ехография в Александровска болница, както и многобройни следдипломни курсове в областта на детските болести и рехабилитация в детска възраст.
Участвала е в многобройни наши и международни конгреси и конференции в областта на педиатрията, детската ревматология и физикална медицина и рехабилитация. Има публикации в наши и международни научни списания свързани с детската ревматология и физикална медицина и рехабилитация. 

drTemelkova
Д-р Катя Атанасова Темелкова
Телефон: 02/ 8154 221 

Д-р Катя Темелкова завършва медицина в Медицински университет – Сoфия през 2011 г., от 2013г. е ординатор в Клиникa по ревматология, кaрдиология и хематология , a от 2017 г. и асистент към Катедрата по педиатрия на МУ – София. Има призната специалност по детски болести , от 2018 г. е специализант по детска ревматология.
По време на следването си е преминала стаж в отделение по обща педиатрия в болница Robert Debré – Париж, Франция.
Д-р Темелкова е член на Българската педиатрична асоциация и Европейското дружество по детска ревматология, има научни публикации в списания и учебници по педиатрия, както и участия в български и международни научни форуми 

drKolarova
Д-р Надя Илиева Коларова-Янева
Телефон: 02/ 8154 221 

Д-р Надя Коларова е завършила Медицина в МУ- Плевен през 2010 г. с отличен успех. Била е докторант и специализант по Педиатрия към Катедрата по Педиатрия – МУ- Плевен и УМБАЛ „ Д-р Георги Странски“ - Плевен от 2011 до 2015 година. Защитила е дисертация на тема „ Първична артериална хипертония в детска възраст – епидемиология, основни кардиоваскуларни рискови фактори и възможности за профилактика“ през 2015 г. През 2012 г. е специализирала в Педиатрична болница Bambino-Gezu, Рим, Италия.
Придобива специалност по Педиатрия през 2016 г., а от 2019 г. е специализант по Детска кардиология МУ- София. От 2015 г. до 2017 г. е била съответно асистент и главен асистент в Катедрата по Педиатрия на МУ- Плевен, а след проведен конкурс от 2018 г. е главен аситент в МУ- София, Катедра Педиатрия. Д-р Коларова осъществя преподавателска дейност на студенти медици V-ти курс, стажант лекари българо- и англоезично обучение.Има 33 научни публикации, от които 5 в чуждестранни списания. Активно участва в провежданите ежегодни научни форуми в България и чужбина.

drVasilev
Д-р Теодор Руменов Василев
Телефон: 02/ 8154 221 

Д-р Теодор Василев завършва средното си образование в Професионална гимназия по икономика – гр. Перник през 2007 г. с пълно отличие. През 2014 г. завършва медицина в Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ като Първенец на випуска. М. май 2016 г. завършва магистърска програма към УНСС – гр. София по Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“. През м. юни 2017 г. завършва магистърска програма към Факултет по обществено здраве към МУ – гр. София с Професионална квалификация: „Експерт по Трудова медицина и работоспособност“.

 От м. декември 2020 г. е с призната специалност по Педиатрия към Медицински университет – гр. София. През м. декември 2019 г. е зачислен за редовен докторант към Катедра по Педиатрия на МУ – гр. София. От м. февруари 2021 г. е специализант по Детска ревматология към Клиника по ревматология, кардиология и хематология на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД – гр. София.
Трудовата кариера на д-р Василев започва от Детското отделение на Областната болница в гр. Перник. Последователно работи като ординатор в Детско отделение и Спешно приемно отделение. През 2015 г. започва работа в Клиника по педиатрия на УБ „Лозенец“ – гр. София. От 2016 до 2019 г. работи като лекар-специализант в Детско отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“ АД – гр. Перник. От м. февруари 2019 г. до настоящия момент работи като лекар-специализант в СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД – гр. София, последователно в Клиника по пулмология с интензивен сектор и след това в Клиника по ревматология, кардиология и хематология.
Д-р Теодор Василев работи от 2018 г. в групова практика към ГППМП „Здравец“ – гр. Перник като лекар Обща медицина. Участвал е като експерт в европейски проект „Услуги за ранно детско развитие в община Перник“ 2014-2020. От 2017 г. е лектор към Център за обучение по Първа долекарска помощ към Български червен кръст – София град.
Професионалните и научните интереси на д-р Василев са в областта на детската ревматология, диабетологията и редките болести. 

stmsBoncheva
Мария Николаева Бончева
Старша медицинска сестра
Телефон: 02/ 8154 221 

Мария Бончева завършва полувисше образование по направление „Медицинска сестра“ с детски профил през 1974 г. Работи като Медицинска сестра от 1974 до 1992 г. в Детска онкохематология към Втора специализирана Детска болница. От 1992 г. до 2014 г. работи в новооткрития сектор за Редки заболявания в СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“. От 2014 г. до настоящия момент е ст. м. с. на Клиника по ревматология, кардиология и хематология.

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240