СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

СБАЛ по Детски болести "Проф. Иван Митев" се ангажира да осигури достъп до уебсайта си, в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: 

уебсайт www.pediatrichospital.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Статус на съответствие:

напълно съответства на посочения стандарт

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 

29.06.2021

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт:

СБАЛ по детски болести
бул. "акад. Иван Гешов" 11
София, п.к. 1606

Връзка към форма за заявление за обратна връзка:

Комуникацията се осъществява по е-майл secretariat@pediatrichospital.bg 

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:

[Посочва се име, длъжност, звено, телефон, електронна поща и др.]

Процедура по прилагане

- Сигнали за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на СБАЛ по детски болести по чл. 58г, ал. 1 от Закона за електронното управление, се подават и регистрират по описаните в раздел "Обратна информация и данни за контакт" начини. Разглеждат  се и администрацията се произнася до 30 дни след получаване на сигнала. 

- Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

- В случай, че СБАЛ по детски болести не отговори на сигнала в посочените срокове или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000. 

Ангажимент

СБАЛ по детски болести се ангажира да поддържа цифровата достъпност до уебсайта си, който поддържа в услуга на пациенти и граждани. Прилагаме редовни тестове и обмисляме внимателно новите модули, които инсталираме на сайта. Ако срещате затруднения докато работите с сайта на СБАЛ по детски болести или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240