СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

О Б Я В А

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД – СОФИЯ, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов” № 11

На основание Заповед № РД-19-1/14.01.2022г. на Министерство на здравеопазването и на основание чл. 13 от Наредба № 1 от 2015г.

О Б Я В Я В А

Конкурс за лекари-специализанти по педиатрия на места, финансирани от държавата в Специализирана болница за активно лечение (СБАЛ) по детски болести „Проф. Иван Митев” ЕАД – София.
Кандидатите следва да представят следните документи:
• Заявление за участие в конкурса;
• CV;
• Заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
• Медицинско удостоверение за работа;
• Свидетелство за съдимост – оригинал; 

Начин на провеждане на конкурса:
• Устен изпит – по приложен конспект;

Класират се кандидатите въз основа на средно аритметично число на оценките от изпита, от дипломата и от профил „Педиатрия“, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под „много добър” 4,50 не се класират.

Документите на кандидатите се приемат в отдел „Личен състав” в срок до 10.02.2022г.
Заявление за участие в конкурса и конспектът за изпита се предоставят на разположение на всеки кандидат в отдел „Личен състав“.
Телефон за справки: 02/81 54 297 – отдел „Личен състав”.

Линк към обявата в .doc формат

Минали обяви

Обява за специализация

СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев” ЕАД-София – база за обучение на Катедра по педиатрия към МУ-София, обявява предложения за специализанти по клинични специалности на МФД за 2022 г. на срочен трудов договор (по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването) по следните специалности:
1. Специалност „Педиатрия“ – 10 бр.;
2. Специалност „Медицинска генетика“ – 1 бр.;
3. Специалност „Педиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери)“ – 10 бр.;
4. Клинична лаборатория – 1 бр.

Писмените заявления на кандидатите ще се приемат в срок до 24.10.2021 г. в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ № 11, ет.4, кабинет на Ръководител катедра, всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа.
Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: secretariat@pediatrichospital.bg
Телефон за информация: 02/8154240

Линк към обявата в .doc формат

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240