СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Клиника по неврология

Клиниката по детска неврология е единствена за цялата страна специализирана и обслужваща деца с неврологични заболявания от 0 до 18 год. възраст. В нея се хоспитализират деца от цялата страна, с неврологични диагнози, включени в клинични пътеки: 12, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 82, 83. Разполагаме с възможности – апаратура и кадрови потенциал за осъществяване на целият набор от високоспециализирани изследвания като ЕЕГ, ЕМГ, ЕП.  

През последните години в клиниката се осъществяват нови за страната високоспециализирани, процедури за лечение на редки болести като: интрацеребровентрикуларно ензим-заместващо лечение на две деца с невронална цероидлипофусциноза, лечение на деца със Спинална мускулна атрофия чрез интратеклано приложение на Nusinersen, лечение с ензим-заместваща терапия на най-малкото за нашата страна дете с болест на Pompe. Клиниката е част от Експертен център по генетични неврологични и метаболитни заболявания, съвместно с колегите от неврологична клиника на Александровска болница и УМБАЛНП“ Св. Наум“.              

Основната цел в нашата работа е осигуряване на качествена диагностично – лечебна, профилактична и учебна дейност по проблемите на детската неврология в рамките на клиниката.

В клиниката се осъществяват следните дейности:
І. Лечебно – диагностична, която включва:
1. Спешен и планов прием на болни от гр. София и цялата страна, нуждаещи се от специализирана детска неврологична помощ, осигурена от специалисти по детска неврология.
2. Консултации на амбулаторно болни и такива след лечение по клинични пътеки – извършва се в консултативен кабинет на ДКБ.
ІІ. Учебна. Клиниката е база за специализация по:
- детски болести
- детска неврология
- база за обучение на студенти по медицина и дентална медицина, стажант-лекари, СДО по обща и спешна медицина
ІІІ. Научна – редовно участие с доклади и съобщения на педиатрични и неврологични форуми у нас и в чужбина. Участие в клинични проучвания у нас и международни - мултицентрови.
ІV. Социална – сътрудничество със социалните служби, Агенцията за закрила на детето, неправителствени организации, домовете за медико – социални грижи и др.

Клиниката по детска неврология разполага с 10 легла. Структурата на клиниката е изпълнила изискванията за ІІІ-то ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по педиатрия.

Екип:

проф. д-р Иван ЛИТВИНЕНКО, д.м.
Ръководител на структурата
Email: litvinenko_i@pediatrichospital.bg
Телефон:  02/8154 317

Образование – висше–медицина 1984 г.;
специалности – педиатрия – 1990 г.; детска неврология – 2005 г.; правоспособност ЕМГ – 2006 г; ЕЕГ – 2006 г.
Научна степен – доктор по медицина (2002 г.) с тема на дисертацията “Неврологични усложнения у деца с диабет (клинико-електрофизиологична характеристика)“.

Научно звание – доцент по педиатрия 2009 г.; професор по педиатрия – 2013г.
Владеене на езици – руски и английски.
Заемани длъжности: педиатър гр. Костенец 1984 - 1986 г. асистент по педиатрия при МУ София от младши до главен асистент в периода от 1986 г. – 2009 г. 
От 2007 г. - Началник детска неврологична клиника при СБАЛДБ
Завеждащ Катедра по педиатрия от 2012г. до 2020 г.
Научна активност: 1. Учебник по педиатрия на български и на английски език. 2. Две монографии – едната на английски; 3. Учебни помагала – две; 3. Редактор и съавтор в 4 сборника с научни статии; 4. Оригинални статии общо над 130, от които в българска периодика над 100 и в чуждоезични издания над 35, почти всички с импакт фактор; 5. Участие в научни форуми над 200, от които - български над 170 и международни над 50; общ импакт фактор над 90, цитирания над 200
Специализации – Курс по епилепсия в Университетската болница в Инсбрук - Австрия, при проф. Бауер - 2002г.; Специализация по миология в Институт по миология - Бабински, Париж, 1998г. Училище по ЕМГ – Лондон, 2010г. Участие в проекти: над 30 български и международни.
Член на редколегиите на сп. Педиатрия, Практична педиатрия.
Членство в научни организации: Българска педиатрична асоциация, НД по детска неврология, психиатрия и психология на детското развитие, Българска лига против епилепсия, НД по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология, ILAE, NMD 

д-р Геновева Иванова Тачева, дм
Email: tacheva_g@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 317

Д-р Геновева Тачева завършва медицина в Медицински университет София през 2011 г. През 2012 г. започва специализация по детска неврология в СБАЛДБ Проф. Иван Митев. През 2016 г. придобива специалност по детска неврология, а през 2019 г. специалност по педиатрия. През 2014 г. е избрана за асистент към Катедра по Педиатрия на МУ София, а от 2020 г. след проведен конкурс заема длъжност главен асистент. През 2018 г. защитава дисертация на тема „Клинико-електрофизиологични характеристики на епилептичните прояви при деца с метаболитни болести“.  

Професионалните и научните интереси на д-р Тачева са в областта на диагностика и лечение на епилепсии и епилептични синдроми, нервно-мускулни заболявания, вродени метаболитни заболявания.
Член е на Българската педиатрична асоциация, Българско дружество по детска неврология, Българско дружество против епилепсия, Европейскoтo педиатричнo неврологичнo общество (EPNS).  

Д-р Мария Божидарова
Email: bojidarova_m@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 317

Завършва Медицински университет София през 1984г. Има придобити специалности по педиатрия, детска неврология и детска ревматология. Притежава сертификат за извършване на високоспециализирана дейност – електроенцефалография (ЕЕГ). До 2008 г. е главен асистент в Клиника по ревматология на СБАЛДБ, от 2009 г. до 2019 г. е главен асистент в Клиника по неврология на СБАЛДБ,от 2020 г. е хоноруван преподавател. Д-р Божидарова има над 30 публикации в наши и чуждестранни списания. Участва в написването на учебници и ръководства по педиатрия, има участия в национални и международни конгреси и конференции по педиатрия, детска неврология и ревматология. Член е на Българска педиатрична асоциация, Научно дружество по детска неврология, психиатрия и психология на детското развитие, Българско дружество против епилепсия.

Д-р Димитър Стаматов
Email: stamatov_d@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 317

Д-р Димитър Стаматов завършва медицина през 2007г. Придобива специалност по Детнски болести през май 2013 г. и по Детска неврология през 2016 г. От октомври 2011 г е назначен на длъжност клиничен ординатор в клиника по детска неврология. От 2020 г. е хоноруван асистент към Катедрата по педиатрия. Има участия в български конгреси и е автор на статии в българска специализирана литература. Съавтор е на две статии в чуждестранни списания. Има завършени няколко краткосрочни курса по детска неврология. Член е на Европейското дружество по детска неврология

Антоанета Василева
Старша медицинска сестра
Email: vasileva_a@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 271

Антоанета Василева завършва през 1985 г. средно медицинско образование - медицинска сестра в Медицински университет - София. От 1985 г. работи като медицинска сестра в Клиника по неврология, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“. През 2007 г. заема длъжността старша медицинска сестра към същата клиника. От 2015 г. има магистърска степен по Управление на здравните грижи от Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София.

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240