СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Клиника по нефрология и хемодиализа

Клиниката по детска нефрология и хемодиализа е част от структурата на СБАЛДБ „проф.Иван Митев” – София и е единствената специализирана по детска нефрология с над 40-годишна история. Тук се осигурява високоспециализирана диагностична и лечебна дейност за деца и има разкрити 15 болнични легла, обособени в кърмачески сектор и сектор за деца до 18г. През 1983 г започва да функционира първият кабинет в България за детска коремна ехография. През 1986г. се открива първият и единствен до момента в страната ни Детски диализен център. През 2004г. се подготвя пациент за първата предиализна трансплантация на дете от жив донор, осъществена в България. През 2011г започва да функционира първият кабинет за бъбречна биопсия за деца. През 2016г. се обособява кабинет за провеждане на уродинамично изследване при деца с нарушения на функцията на пикочния мехур и допълнителна възможност за реедукация.

В рамките на Катедрата по Педиатрия, в Клиниката се обучават студенти и специализиращи лекари по детски болести, както и по субспециалноста детска нефрология и хемодиализа. Нейни специалисти участват в курсовете по абдоминална ехография и са асоциирани към Българската педиатрична асоциация, Българското дружество по абдоминална ехография, Българската дружество по нефрология, IPNA (International Pediatric Nephrology Association) и ESPN (European Society for Paediatric Nephrology).

Основни дейности:

  • Диагностика и лечение на деца с нефрологична патология от цялата страна;                                                                       
  • Функционална, имунологична, биопсична, при необходимост-генетична диагностика на деца с нефритен, нефротичен синдром, неясна бъбречна недостатъчност и тяхното съвременно лечение;
  • Клиниката е експертен център за деца с аХУС и очаква одобрение за деца с първична хипероксалурия;                                      
  • В клиниката се уточняват диагностично деца с вродени аномалии на бъбреците и отделителната система и се лекуват пациенти с инфекции на пикочните пътища;
  • Подготовят се деца за бъбречна трансплантация и тяхното посттрансплантационно проследяване;                                          
  • Осъществява се диагностика и лечение на деца с тубулопатии;                                                                                                
  • Провежда се комплексно изследване и лечение на деца с цилиопатии (вкл. АДБПК и АРБПК);                                                   
  • Провежда се уродинамика с цел уточняване на функционалните нарушения на пикочния мехур;                                        

Екип:

Доц. Мария Симеонова Гайдарова, дм
Ръководител на структурата
Email: gaydarova_m@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 346

Доц. Мария Гайдарова завършва медицина в МУ-София през 1998 г. Има придобита специалност по Детски болести (2007 г.) и Детска нефрология и хемодиализа (2012 г.) с над 20-годишен трудов стаж. От 2002 г. е назначена като асистент в отделение по хемодиализа, от 2005 до 2008 г. в Клиника по пулмология с интензивен сектор, след което работи като главен асистент (до 2015 г.) в Клиника по детска нефрология и хемодиализа, а от 2016 г. до момента е началник на същата клиника.

През 2016 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Епидемиология, клинично протичане и прогностични фактори при острите нефрити в детска възраст“. През 2017 г. е избрана за доцент. Специализирала е през 2005 г. в Гърция и през 2014 г. във Франция. Има придобито свидетелство за професионална квалификация –„Конвенционална ехография – Абдоминална ехография в детската възраст – I-во и II-ро ниво“ (2017г.).
Доц. Гайдарова има над 60 публикации в наши и чуждестранни списания, участва в 7 проекта към МОН и МУ, учебници по педиатрия, български и международни конгреси, конференции по педиатрия и нефрология. 

Д-р Галя Златанова-Рашкова
Email: zlatanova_g@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 325

Д-р Галя Златанова завършва МУ-София през 2003 г. През 2011 г. придобива специалност по Детски болести, а през 2017 г. специалност по Детска нефрология и хемодиализа. Има придобити две свидетелства за професионална квалификация – „Биопсични методи в нефрологията“ (2013г.) и „Конвенционална ехография – Абдоминална ехография в детската възраст – първо ниво“ (2017г.). От 2007 г. до момента е част от екипа на Клиниката по детска нефрология и диализа на СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев". Научните й интереси са в областта на нефротичния синдром, хроничните гломерулонефрити, редките болести и др. Член е на Българска педиатрична асоциация, Българското дружество по нефрология и Европейското дружество по детска нефрология (ESPN).

Д-р Стефка Янкова-Цочева
Email: yankova_s@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 325

Д-р Стефка Янкова завършва МУ-София през 2004 г. През 2014 г. придобива специалност по Детски болести, а през 2020 г.- специалност по Детска нефрология и хемодиализа. От 2005 г. до 2009 г. работи като лекар - ординатор в Детско отделение към МБАЛ „Ихтиман“- ЕООД. От 2010 г. до 2011г. е лекар - ординатор в Клиника по детски болести при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – гр. София. От 2016 г. – до момента е лекар - педиатър в Клиника по нефрология и хемодиализа при СБАЛДБ „проф. Иван Митев“ ЕАД – гр. София. От 2017г. е асистент в катедра по Педиатрия към МУ – гр. София. В процес на придобиване е на професионална квалификация по „Биопсични методи в нефрологията“ и „Конвенционална ехография – Абдоминална ехография в детската възраст – първо ниво“. Научните й интереси са в областта на IgA гломерулопатията, хиперркалциуриите и др. Член е на Българска педиатрична асоциация, Българското дружество по нефрология и Европейското дружество по детска нефрология (ESPN).

Д-р Грета Михнева
Email: mihneva_g@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 325

Д-р Грета Михнева завършва Медицински университет - София през 2013 г. През 2020 г. придобива специалност по „Детски болести“. От 2019 г. е част от екипа на Клиника по нефрология и хемодиализа, а от 2020 г. е специализант по „Детска нефрология и хемодиализа“. През 2021 г заема академична длъжност „асистент“. Има научен и клиничен интерес в сферата на детската нефрология. Членува в Български Лекарски Съюз, Българско дружество по нефрология, ESPN (European Society for Paediatric Nephrology).

Д-р Борис Стоилов
Email: stoilov_b@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 325

Д-р Борис Стоилов завършва медицина в МУ- София през 2014 г. В периода от 2015 г. до 2016 г. работи в сектор „Скрининг и функционална ендокринна диагностика“, а от 2016 г. е ординатор в Клиниката по Нефрология към СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев" София. От 2018 г. е специализант по педиатрия. Има участия в български конференции и конгреси, публикации в списания. Има интереси в областта на хроничните гломерулопатии, изследване на маркери на бъбречното увреждане при системни заболявания на съединителната тъкан и др.

Недялка Бачева
Старша медицинска сестра
Телефон: 02/8154 325

Завършила програма бакалавър в Институт по здравни кадри-МА през 1985 г. През 1995 г. завършва ПМИ към Висш медицински институт-МА-София.
М.с Бачева има над 35-годишен трудов стаж, от които последните 20 години-в Клиниката по нефрология, от 2006 г. като старша сестра с опит в обгрижване на деца с бъбречни заболявания и провеждане на пункционна бъбречна биопсия. 

Отделение по хемодиализа:

Доц. д-р Полина Иванова Митева – Шумналиева , д.м.
Email: miteva_p@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 322

Завършва медицина в ВМА – София през 1982 г. До 1984 г. работи като участъков педиатър в Бобов дол и от 1984 г, след успешно положен изпит е асистент към ВМА, Катедра по педиатрия. От 2017 г – доцент към същата катедра. Има две специалности – педиатрия и детска нефрология. От 2005 г е Началник Отделение по диализа към Клиниката по детска нефрология и диализа, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“. Има над 150 публикации и научни съобщения у нас и чужбина.

Доц. д-р Димитър Русинов, дм
Email: roussinov_d@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 322

Доц. Димитър Русинов работи в Отделението по диализа на Клиника по детска нефрология и диализа от 1987 г. Има придобита специалност по педиатрия и по детска нефрология. Притежава сертификати за абдоминална ехография в детската възраст – 1-во и 2-ро ниво. Специализирал е в САЩ и Франция в областта на детската нефрология, диализно лечение в детската възраст и бъбречна трансплантация при деца. Преподавател към Катедрата по педиатрия на Медицински университет – София.

Научните му интереси са в областта на детската нефрология, диализно лечение в детската възраст и бъбречна трансплантация при деца. Защитил е докторска работа на тема „Върху възможностите на перитонеалната диализа като метод за лечение на деца с хронична бъбречна недостатъчност“. Има над 150 публикации и научни съобщения в българския и чуждестранен печат, участия в учебници за студенти и учебни помагала. Член на Български лекарски съюз, Българска педиатрична асоциация, член на управителния съвет на Българско дружество по нефрология, представител на България в Педиатричен комитет на Европейска агенция по лекарствата.

Д-р Кремена Димитрова
Email: dimitrova_k@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 322

Д-р Кремена Димитрова завършва Медицински университет София през 1998 г. Своите специалности Детски болести и Детска нефрология придобива през 2006 г. и 2012 г. след преминаване на съответните стажове в Специализирана болница за активно лечение по детски болести София. Започва професионалния си път през 1999 г. като педиатър в Русе.  От началото на 2009 г. е част от екипа специалисти на Детско отделение към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София.

От 2017 г. практикува и в Клиниката по нефрология и диализа към СБАЛДБ "Проф. Иван Митев" София. Владее английски, френски и руски език. Има завършени курсове по абдоминална ехография, специализирани курсове по педиатрия в Залцбург, Австрия, както и участие в национални и международни конгрси и семинари по педиатрия и детска нефрология. Член на Български лекарски съюз, Българско педиатрично дружество и Европейско дружество по детска нефрология. Има публикации в наши и чуждестранни списания, учебници по педиатрия. Има интереси и опит в редките бъбречни заболявания, лечение на остро и хронично бъбречно увреждане, бъбречна трансплантация в детска възраст.

Д-р Ивелина Иванова
Email: ivanova_i@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 322

Д-р Ивелина Иванова завършва Медицински университет-Плевен през 2013 година. Има опит в амбулаторната практика като заместник-ОПЛ за период от 3 години. От 2013 г. до момента д-р Иванова работи в Болница “Здравето”. Своята специалност Педиатрия придобива през 2018 г. като редовен специализант на СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев", София. За периода януари 2019 - февруари 2020 г. работи и в отделение по педиатрия към УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. През 2019 г. започва втора специализация по детска нефрология, а от месец март 2020 г. е част от екипа на отделение по Хемодиализа и редовен докторант към Клиника по детска нефрология и хемодиализа на СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев" - София. Д-р Иванова има участия в научни форуми, както и програми за професионален обмен на специалисти в Италия и Испания.

Екатерина Николова
Старша медицинска сестра
Телефон: 02/8154 322

Екатерина Николова завършва през 1980 г. средно медицинско образование - медицинска сестра - детски профил в Медицински колеж към МУ-София. Има завършени курсове към Медицински Университет – София на тема Специализирани сестрински грижи и техники на инхалаторно лечение при деца с бронхиална астма, Специализирани сестрински грижи при деца с остри респираторни заболявания, Специализирани сестрински грижи при болен след бъбречна трансплантация, Извънбъбречни методи за очистване на кръвта” и Диализно лечение при деца.
Професионален опит: От 1980 до 1983 г. работи в Институт по педиатрия, МА-София, а от 1983 г. до 1984 г. в Първа градска болница. През 1984 г. започва работа в СБАЛДБ”Проф. Иван Митев”, като през 1986 г. се присъединява към екипа на Диализен център към Клиника по Нефрология и Диализа, а от 2013 г. заема длъжността старша медицинска на структурата.   

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240