СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Клиника по гастроентерология

Клиниката по детска гастроентерология е част от структурата на СБАЛДБ „проф.Иван Митев” – София. Клиниката е първата специализирана по детска гастроентерология с над 40 годишна история. Тук се осигурява високоспециализирана диагностична и лечебна дейност за деца със заболявания на стомашно-чревния тракт, черния дроб и задстомашната жлеза. Плод на научните й разработки са внедрените в практиката методи за определяне на фекален алфа1антитрипсин като основен маркер за диагностика на протеингубеща ентеропатия , антиендомизиумни антитела за диагностика на глутенова ентеропатия, лабораторна и генетична диагностика на метаболитни заболявания на черния дроб, рН-импеданс метрия на хранопровод, еластография на черен дроб.

През 1973година за първи път в България се прилагат ендоскопски методи/фиброгастроскопия и фиброколоноскопия/ за диагностика заболявания на гастроинтестиналния тракт в детска възраст. От 1993година Клиниката е пионер в развитието на чернодробната трансплантология в България. До настоящия момент през клиниката са подготвени и проследявани 45 деца с осъществена чернодробна трансплантация.

В рамките на Катедрата по Педиатрия, в Клиниката се обучават студенти и специализиращи лекари по детски болести, както и по субспециалността детска гастроентерология. Нейни специалисти участват в курсовете по абдоминална ехография, горна и долна ендоскопия. Клиниката по Детска гастроентерология е асоцииран член на БДГЧХ, Българското дружество по абдоминална ехография.

Основни дейности

  • Диагностика и лечение на деца с гастроинтестинална патология от цялата страна.
  • Функционална, имунологична, ендоскопска, биопсична и хистологична диагностика на заболявания на горните и долни отдели на гастроинтестиналния тракт и тяхното съвременно лечение, едноскопска полипектомия, 24ч рН- импеданс метрия за доказване на ГЕРБ
  • Клиниката е референтен център за лечение на болест на Крон в детска възраст
  • Комплексна диагностика/вкл ехография , еластография и чернодробна биопсия/ и лечение на деца с хронични чернодробни заболявания и чернодробна недостатъчност /хронични вирусни хепатити, автоимунен хепатит, метаболитни заболявания на черния дроб/. Клиниката е референтен център за лечение на деца с болест на Wilson.
  • В клиниката се диагностицират и лекуват деца с болести на жлъчния мехур и жлъчните пътища (жлъчно-каменна болст, аномалии на жлъчните пътища), болести на панкреаса (вродни аномалии, панкреатити, заболявания с дефицит на екзокринната панкреасна функция – муковисцидоза, изолирани ензимни дефицити).
  • Подготовка на деца за за чернодробна трансплантация и тяхното посттрансплантационно проследяване;
  • Клиниката е референтен център за лечение и проследяване на деца със синдром на късо тънко черво и интестинална недостатъчност. Тук се осъществяват тотално парентерално хранене и обучение на родителите за провеждане на парентерално хранене в домашни условия.
  • Комплексно изследване и лечение на деца с хранителна алергия от цялата страна;

Екип:

Д-р Елена Лазарова
Ръководител на структурата
Email: lazarova_e@pediatrichospital.bg

Завършва Медицински университет София през 1984г. Има придобити специалности по педиатрия и детска гастроентерология , с над 35 години трудов стаж.
До 2006година е главен асистент в Клиниката по детска гастроентерология-СБАЛДБ. От 2007-2019 година е част от екипа на Детска клиника –Токуда болница. От 1.1.2020г ръководи клиниката по Детска гастроентентерология на СБАЛДБ-проф.Иван Митев”. Владее ендоскопски методи за диагностика на заболявания на храносмилателната система, ехография на коремни органи, чернодробна биопсия, 24ч.рН-импеданс метрия за диагностика на ГЕРБ.
Д-р Лазарова има над 60 публикации в наши и чуждестранни списания, учебници по педиатрия, участия в конгреси и конференции по педиатрия и детска гастроентерология.

Д-р Петьо Георгиев Хаджийски
Email: hadzhiyski_p@pediatrichospital.bg

Д-р Петьо Хаджийски завършва Медицински университет гр. Пловдив през 1993 г. През 2002 г. придобива специалност по Детски болести, а през 2011 г. специалност по Детска гастроентерология. От 2014 г. до момента е част от екипа на клиниката по детска гастроентерология на СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев", През 2019 год. защитава дисертационен труд на тема „ Характеристика на Helicobacter pylori инфекцията в детска възраст у нас“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“ .Специалист по детски болести и детска гастроентерология с над 25 години опит. Диагностицира, провежда лечение и наблюдение на деца със заболявания на стомашно-чревния тракт, възпалителни чревни заболявания, заболявания на черния дроб, жлъчния мехур, панкреаса и хранителни алергии в детска възраст. Д-р Хаджийски извършва абдоминална доплер ехография, горна и долна ендоскопия (фиброгастроскопия и фиброколоноскопия), чернодробна и тънкочревна биопсия. Има над 50 научни публикации в международни и български списания и множество цитирания. Член на Българска педиатрична асоциация и Българското дружество по гастроентерология.

Д-р Мила Байчева,
Email: baycheva_m@pediatrichospital.bg

Д-р Мила Байчева завършва медицина в МУ гр. София през 2003 година и последователно придобива специалност по детски болести и детска гастроентерология.
Д-р Байчева работи в областта на детската гастроентерология, хепатология и хранене от 2007 година, като за периода 2014-2017 в продължение на три години работи в Клиника по чернодробни заболявания към Детската болница в Бирмингам, както и като Детски гастроентеролог в Great Ormond Street Hospital for Children в Лондон, Великобритания.
Научните й интереси са в областта на чернодробните заболявания и трансплантация в детската възраст, възпалителните чревни заболявания, редките болести и др.

Д-р Деница Кофинова, дм
Email: kofinova_d@pediatrichospital.bg

Д-р Деница Кофинова завършва с отличие медицина в МУ София през 2014 г. От 2015 г. започва работа в Клиника по детска гастроентерология, СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ София. От 2016 г. е асистент. През юни 2020 г. успоредно защитава дисертационен труд върху 2D еластография, на тема „Оценка на фиброзата при деца с хронични чернодробни заболявания“, и придобива специалност детска гастроентерология. Има 22 участия в международни и 19 в български конференции и конгреси, 13 публикации в реферирани и индексирани списания, от които 1 в списание с IF, участие в учебник по педиатрия. През 2020 г. получава награда за млад учен „Акад. Асен Хаджиолов“ в областта на клиничните науки. Има интереси и опит в областта на хроничните чернодробни заболявания, проследяване на чернодробно трансплантирани пациенти, хронични възпалителни чревни заболявания, хранене и други.

Д-р Христо Найденов, 
Email: naydenov_h@pediatrichospital.bg

Д-р Найденов завършва медицина в Медицински Факултет към Тракийски Университет, гр. Стара Загора през 2013г. От 2014-2017год. работи в Клиника по Токсикология УМБАЛСМ „ Н.И. Пирогов”– Детско Отделение.
Впоследстиве е специализант по педиатрия към Първа Детска Консултативна Клиника.
От 2017- до настоящия момент работи като лекар в ГППМП „ Моят Лекар”. От месец август т.г. е част от екипа на клиниката като специализант по педиатрия.

Силва Доцева
Старша медицинска сестра
Email: doceva_s@pediatrichospital.bg

Завършила програма бакалавър в Институт по здравни кадри през 1984година.
През 2014 година преминава и завършва магистърски курс във Факултет по Обществено здраве при МУ-гр.София и придобива професионлана квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател по практика”.
М.с Доцева работи в Клиниката над 30 години с изключителен опит в провеждането на ендоскопски изследвания,чернодробна биопсия, обслужване на деца с интестинална недостатъчност. От 2018 г. е главна медицинска сестра на СБАЛДБ "Проф. Иван Митев"

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240